کاش بیایی !!!؟

گیرم این جمعه آقا  بیاید

قصه های غم و بی قراری , باز اشک و محن،گریه زاری


قصه ی غصه های درونم , ماجرای دل پر ز خونمدر پی گریه های شبانه , می خورد بر تنم تازیانهنیست در شهرمان رادمردی , اهل عشق و صفا اهل دردیدیگر اینجا کسی با خدا نیست , در خیابان و کوچه حیا نیستغیرت از شهر ما رخت بسته , حرمت ناخدایان شکستهعده ای در نوا و خروشند , دین خود را به زر می فروشندچهره ها را ببین در نقاب است , عقلشان در پی یک سراب استسینه خسته مان پر ز آه است , دم زدن از خدا هم گناه است


گوییا عصر هوش و نبوغ است , این همه ادعا ها دروغ استبخت بر ما اگر رو نماید , گیرم این جمعه آقا بیایدشک ندارم کسی منتظر نیست , منتظر چشم کس سوی درنیستغرق نجوا که شادی تمام است , این چه وقت ظهور امام استادعا می کنیم او ولی نیست , او ز نسل و تبار علی نیستهر کسی در پی یک بهانه , می دود با بهانه به خانهاو بیاید  همه کار داریم , یا که نه ، خانه بیمار داریماو بیاید همه نا توانیم , منکر صاحب زمانیماز ظهور ولی می خروشیم , زود او را به زر می فروشیماو بیاید دلش بی شکیب است , بین ما شیعیان هم غریب استگرد غم کی ز رویش ربودیم , یار خوبی برایش نبودیماو بیاید غریب است و تنها , باز یک کوفه ، چاه است و مولا


نه همان به که غایب بماند , او نمازش فردا بخواند

 

 

 اه خدای من

/ 0 نظر / 5 بازدید